top of page

Şartlar ve Koşullar

İşbu Hüküm ve Koşullar (“Sözleşme”), Taraflarca açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, Fiorent tarafından Fiorent Hizmetlerini kullanan müşteri kuruluşa veya şirkete (“Müşteri”) sağlanan Fiorent hizmetlerinin (“Fiorent Hizmetleri”) kullanımını düzenlemektedir. Fiorent hizmeti internet üzerinden Hizmet olarak Yazılım şeklinde sunulmaktadır. Bu hüküm ve koşullardan sapmalar ancak Fiorent'in yazılı onayı ile mümkündür.

Madde 1. Tanımlar 

Bu Hüküm ve Koşullarda, hem tekil hem de çoğul olarak kullanılan büyük harfli terimlerin, bu makalede açıklanan anlama sahip olduğu anlaşılmaktadır.

1.1. Hesap : Platformun belirli bölümlerine erişim sağlayan ve Müşterinin Hizmeti kullanmasına izin veren Müşterinin hesabı.

1.2. Ek Özellikler : Bir Teklifte belirtilen, Hizmetlerin işlevlerinin özel genişletmeleri. Ek Özellikler, (i) Hizmetlerin standart genişletmeleri veya (ii) Müşteri için özel olarak geliştirilmiş genişletmeler olabilir.

1.3. Anlaşma : Fiorent'in müşteriye hizmetlerini sunduğu ve bu Hüküm ve Koşulların ekleri, kabul edilen tüm Fiyat Teklifleri ve (varsa) Özel Süreli Tekliflerin ayrılmaz bir parçası olduğu Taraflar arasındaki anlaşma.

1.4. Müşteri : Hizmetlerin sağlanması için Fiorent ile bir Sözleşme akdeden, işi veya mesleği sırasında hareket eden herhangi bir tüzel kişi veya gerçek kişi.

1.5. Müşteri Verileri : Müşteri tarafından Hizmetler aracılığıyla işlenen tüm veriler.

1.6. Fikri Mülkiyet Hakları : Telif hakları, veri tabanı hakları, alan adı hakları, ticari marka hakları, marka hakları, model hakları, komşu haklar, patent hakları ve teknik bilgi hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları ve ilgili haklar.

1.7. Özel Şartlar Teklifi : Bu Hüküm ve Koşulların ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu ve Tarafların Anlaşma yapma yollarından biri olan Taraflarca kararlaştırılan ve imzalanan bir Teklifi içerebilecek veya içermeyebilecek yazılı teklif ve bunlara ilişkin tüm ekler.

1.8. Materyaller : Web siteleri, logolar, broşürler, resimler, metinler, videolar, sesler ve Sözleşme kapsamında herhangi bir Tarafça kullanıma sunulan diğer tüm içerikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyaller.

1.9. Taraf : Fiorent ve Müşteri (çoğul) veya Fiorent veya Müşteri (tekil).

1.10. Platform : Hizmetlerin bir parçası olarak Fiorent tarafından erişimin sağlandığı, Web Sitesi aracılığıyla erişilebilen ve üzerinde anlaşılan Hizmet Planına ve Ek Özellikler'e bağlı olarak işlevleri farklı olabilen platform.

1.11. Teklif : Fiorent tarafından Web Sitesi aracılığıyla (kayıt sırasında da dahil olmak üzere), Özel Şartlar Teklifine dahil edilen veya başka bir şekilde Hizmetler ve geçerli Hizmet Planları belirtilerek yazılı olarak Müşteriye ücretli Hizmetlerin (veya bunların denemelerinin) sağlanmasına yönelik bir teklif ve/veya (varsa) ve bu Hüküm ve Koşulların ayrılmaz bir parçasının oluşturduğu Ek Özellikler.

1.12. Hizmet Planı : Teklifte belirtilen, Sözleşme kapsamında Hizmetlerin sağlanacağı hizmet planı. Mutabık kalınan hizmet planına bağlı olarak, Hizmetin farklı özellikleri Müşterilere sunulacaktır ve farklı fiyatlandırma geçerli olabilir.

1.13. Hizmetler : Sözleşme kapsamında Fiorent tarafından Müşteriye sağlanan hizmetler, Platforma erişim sağlanması, Fiorent API ve Ek Özellikler, Eğitim, danışmanlık hizmetleri sağlanması ve Müşteriye özel Ek Özelliklerin geliştirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere. Hizmetlerin işlevleri, Hizmet Planına ve Taraflar arasında kararlaştırılan Ek Özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1.14. Hüküm ve Koşullar : bu genel hüküm ve koşullar ve bunların ekleri.

1.15. Eğitim : Eğitim, öğretim, çalıştay, seminer ve benzeri konularda verilen hizmetler.

1.16. Web sitesi: www.fiorent.com

2. Sonuç ve Yerine Getirme

2.1. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Anlaşma, Müşterinin Web Sitesi üzerinden bir Hesap için kayıt formunu doldurması ve ardından Fiorent’ten otomatik veya başka bir şekilde yazılı bir kayıt onayının alınmasıyla sonuçlandırılır.

2.2. Hesap kaydı sırasında Müşteriden giriş bilgilerini (benzersiz bir kullanıcı adı ve şifre) sağlaması istenir. Müşteri, Fiorent tarafından sunulan Hesapları dikkatli bir şekilde kullanmak ve giriş bilgilerini güvenli ve kesinlikle gizli tutmakla yükümlüdür. Fiorent, bu hesapların doğrulanmasından sonra gerçekleştirilen tüm işlemlerin Müşterinin gözetimi ve onayı altında gerçekleştirildiğini varsayma hakkına sahiptir. Müşteri, hesaplarına kötüye kullanım ve/ veya yetkisiz erişimden şüphelenmesi durumunda Fiorent'i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

2.3. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşme süresince hizmetlere erişim sağlanır.

2.4. Sözleşmenin imzalanmasından, Hizmet Planları veya Ek Özellikler (deneme sürümleri) ile ilgili olarak herhangi bir ek anlaşmalarından sonra, Fiorent tüm ticari Uygulamları, en kısa sürede, (varsa) Hizmet Planı doğrultusunda Sözleşme süresince ilgili belirtilen Hizmetlere erişim ile Müşteriye sağlayacaktır.

2.5. Müşteri, Hizmetin zamanında doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak için makul olarak gerekli ve istenen her şeyi yapmakla yükümlüdür. Özellikle Müşteri, Fiorent tarafından gerekli görülen veya Müşterinin Hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla gerekli olduğunu makul bir şekilde anlaması gereken tüm bilgilerin Fiorent'e zamanında sağlanmasını sağlayacaktır. Müşteri bilgi ve detayların doğru, eksiksiz ve güncel olduğundan emin olur.

2.6. Hizmetler, üçüncü şahıs ürünleri ve/veya hizmetleri ile entegre edilebilir. Bu tür bir entegrasyon, yalnızca Müşteri söz konusu üçüncü tarafa kaydolursa ve bu üçüncü taraf ürünleri ve/veya hizmetleri için geçerli olan ilgili hüküm ve koşulları kabul ederse gerçekleşebilir. Fiorent, Hizmetlerin entegrasyonlarıyla ilgili olarak bu tür üçüncü taraf ürün ve/veya hizmetlerin işleyişinden hiçbir şekilde sorumlu veya sorumlu olmayacaktır.

2.7. Hizmetlerin bazı kısımlarının düzgün çalışması için uygulama gerekebilir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Hizmetlerin uygulanmasından yalnızca Müşteri sorumludur.

2.8. Fiorent , Sözleşmeyi, gereken özen ve uzmanlıkla ve yürürlükteki Hizmet Planına uygun olarak, mümkün olan en iyi şekilde yerine getirecektir. Sözleşmenin imzalanması üzerine Fiorent, Sözleşmenin yerine getirilmesini başlatmak ve Müşterinin Hizmetlere mümkün olan en kısa sürede erişmesine izin vermek için makul çabayı gösterecektir.

2.9. Müşteri hiçbir koşulda bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini askıya alma hakkına sahip değildir.

3. Öncelik Sırası

3.1. Sözleşmeyi birlikte oluşturan belgeler arasında tutarsızlıklar olması durumunda, aşağıdaki öncelik sırası geçerli olacaktır:

a. Taraflar arasında yapılacak ek yazılı anlaşmalar;

b. Teklif (ler);

c. Özel Şartlar Önerisi (varsa)

d. Ek 1: Veri İşleme Sözleşmesi;

e. bu Hüküm ve Koşullar.

4. Hizmetlere Erişim ve Hizmet Planlarının Süresi

4.1. Müşterinin Hizmetlere erişiminin kapsamı, üzerinde anlaşmaya varılan Hizmet Planı ile belirlenecektir. Herhangi bir Hizmet Planı üzerinde anlaşmaya varılmadığı veya üzerinde anlaşmaya varılan bir Hizmet Planının süresi dolduğu veya sona erdiği takdirde, Taraflar arasında (yeni) bir Hizmet Planı üzerinde anlaşmaya varılana kadar Müşteri Hizmetlerin çoğuna erişemez. Müşteri, Hizmet Planlarına ilişkin Tekliflere erişmek için bu süre zarfında Hesabına erişmeye devam edebilecektir.

4.2. (Kabul edilen) Teklifin, Hizmet Planının belirli bir süre için geçerli olacağını belirtmesi halinde (bundan böyle: “Başlangıç Dönemi” olarak anılacaktır), Hizmet Planı, söz konusu sürenin sonunda, her defasında aynı dönem için zımni olarak yenilenecektir (bundan böyle: “Yenileme Dönemi” olarak anılacaktır), müşteri Fiorent'e yenileme yapılmadığına dair bir bildirim sağlamadığı sürece:

a. Süresi bir (1) ayı geçmeyen Hizmet Planı durumunda yenileme tarihinden en az yedi (7) gün önce; veya

b. bir (1) aydan daha uzun süreli bir Hizmet Planı olması durumunda, yenileme tarihinden en az otuz (30) gün önce.

4.3. Fiorent, Müşteriye yürürlükteki herhangi bir değiştirilmiş hüküm ve koşul ve/veya en azından geçerli bir fiyat artışı hakkında yazılı bildirimde bulunmadıkça, Başlangıç Döneminin hüküm, koşul ve fiyatlandırması Yenileme Dönemleri için geçerli olacaktır:

a. Bir (1) aydan fazla olmayan bir Başlangıç Dönemi olması durumunda, her Yenileme Döneminin başlangıcından on dört (14) gün önce veya

b. Bir (1) aydan daha uzun bir Başlangıç Dönemi olması durumunda, her Yenileme Döneminin başlamasından altmış (60) gün önce.

4.4. Müşteri, daha önce geçerli olan Hizmet Planının derhal sona ereceği ve yükseltilmiş Hizmet Planı için geçerli olan şartlar, koşullar ve fiyatlandırmanın Sözleşmeye derhal uygulanacağı yükseltilmiş bir Hizmet Planı için herhangi bir zamanda bir Teklifi kabul edebilir. Bu durumda Müşteri, sonlandırılan Hizmet Planının kullanılmayan kısmı ile ilgili olarak geri ödeme veya indirim hakkına sahip olmayacaktır.

5. Süre ve Fesih

5.1. Sözleşme belirsiz bir süre için imzalanacaktır.

5.2.Müşteri, Madde 5.7'yi dikkate alarak Sözleşmeyi herhangi bir zamanda feshedebilir:

a. Sözleşmenin Hesap kaydı ile, Hesabını silerek akdedilmesi durumunda; veya

b. Sözleşmenin Özel Şartlar Teklifi yoluyla akdedilmesi durumunda, Fiorent’e yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle.

5.3. Fiorent, altı (6) aylık bir bildirim süresini dikkate almak kaydıyla, Sözleşmeyi herhangi bir zamanda feshedebilir.

5.4. Bu Sözleşme kapsamındaki diğer haklara ve çözüm yollarına halel gelmeksizin, Müşterinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi ve bu ihlalin telafi edilemez olması veya - söz konusu ihlalin giderilebilir olması durumunda - Müşterinin başarısız olması durumunda Booqable, Sözleşmeyi askıya alma veya feshetme hakkına sahip olacaktır. bu ihlali yazılı olarak bildirdikten sonra otuz (30) takvim günü içinde düzeltmek.

5.5. Fiorent, Müşterinin iflas ettiği ilan edilmesi, Müşterinin ödemelerin askıya alınması için başvuruda bulunması veya askıya alınması, Müşterinin faaliyetlerinin durdurulması veya işinin sona ermesi durumunda, temerrüde düşme bildirimi gerekmeksizin Sözleşmeyi derhal yürürlüğe koyarak yazılı olarak askıya alabilir veya bildirimde bulunabilir.

5.6. Fiorent’in Sözleşme'nin ifasını askıya aldığı durumlarda, Fiorent; Sözleşme ve geçerli yasa ve yönetmelikler kapsamındaki tüm hak ve taleplerini elinde bulunduracaktır.

5.7. Fiorent'in Sözleşmenin yerine getirilmesini askıya alması durumunda, Fiorent Anlaşma kapsamındaki tüm hak ve taleplerini ve yürürlükteki yasa ve yönetmelikleri koruyacaktır. Sözleşmenin feshedilmesi halinde Fiorent'e Müşteri tarafından borçlu olunan tutarlar derhal vadesi gelecek ve ödenecek hale gelecektir (fesih sebebi ne olursa olsun). Sözleşmenin Feshi ayrıca tüm aktif Hizmet Planlarının feshi ile sonuçlanacaktır.

5.8. Fesih nedeni ne olursa olsun, (ücretli) etkin bir Hizmet Planının sona ermesi durumunda Müşteri herhangi bir geri ödeme veya iade hakkına sahip olmayacaktır

6. Denemeler

6.1. Hizmetin kullanımı için bir Sözleşme imzalandıktan sonra veya sonrasında Müşteri, Fiorent tarafından sunulan ücretli bir Hizmet Planının (bundan böyle: “ Deneme Hizmet Planı ” olarak anılacaktır) deneme sürümünü ek bir ücret ödemeden kullanabilir. Bir Deneme Hizmet Planına erişim, Web Sitesi aracılığıyla talep edilebilir veya (Hesap kaydı sırasında dahil olmak üzere) bir Fiyat Teklifi sunulabilir (bir parçası olarak). Deneme Hizmet Planına erişim, yalnızca Müşteri tarafından Fiorent’ten yazılı bir onay alındıktan sonra verilir. Fiorent, her zaman (Deneme Hizmet Planı) Teklif taleplerini yerine getirmemeye karar verebilir.

6.2. Taraflar arasında bir Deneme Hizmet Planına erişim üzerinde anlaşmaya varılırsa, Anlaşma kapsamındaki geçerli Hizmet Planı (veya Müşterinin böyle bir planı olmaması), üzerinde anlaşmaya varılan Deneme Hizmet Planına geçici olarak yükseltilecektir. Deneme Hizmet Planı şu tarihte sona ermiş sayılacaktır:

a. Teklifte belirtilen Deneme Hizmet Planının bitiş tarihi; veya

b. Tarafların ücretli bir Hizmet Planını kabul ettiği an.

6.3. Süre sona erdiğinde, Deneme Hizmet Planı, Deneme Fiyat Teklifinde aksi kararlaştırılmadıkça veya Fiorent , kendi takdirine bağlı olarak, Deneme Hizmet Planını uzatmaya karar vermedikçe, Sözleşme için daha önce geçerli olan Hizmet Planına geri dönecektir. Daha önce herhangi bir Hizmet Planı uygulanmadıysa, bu durumda Müşteri, Taraflar arasında bir Hizmet Planı üzerinde anlaşmaya varılana kadar Hizmetlerin çoğuna erişemeyecektir.

7. Ek Özellikler ve Özel Özellikler

7.1. Fiorent, Müşterinin talebi üzerine veya tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Ek Özellikler için Fiyat Teklifi sağlayabilir. Fiorent her zaman bu tür talepleri yerine getirmemeye karar verebilir.

7.2. İlgili Teklifin Müşteri tarafından kabul edilmesinden sonra, Müşteri için özel olarak geliştirilmediği sürece Ek Özelliklere erişim, Müşteri tarafından Fiorent'ten otomatik veya başka bir şekilde yazılı bir onay alındıktan sonra sağlanacaktır.

7.3. Taraflar arasında üzerinde anlaşmaya varılan Ek Özellikler, Müşteri için özel olarak geliştirildiği sürece (bundan böyle: “ Özel Özellikler ” olarak anılacaktır), üzerinde anlaşmaya varılan gereksinimleri karşıladığında ve/veya uygun olduğunda Ek Özelliklere erişim sağlayacaktır. Müşteri ek özellikleri  Fiyat Teklifinde belirtilen tarihte kullanmayı amaçlamalıdır.

7.4. Özel Özellikler "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanır. Müşteri, Özel Özelliklerin Müşteri tarafından, onun adına veya Müşterinin onayı ile kullanılmasına ilişkin tüm üçüncü şahıs iddialarına karşı Fiorent'i tazmin eder ve Fiorent’i masun tutar..

8. Eğitim

8.1. Fiorent tarafından Müşteriye sağlanan Hizmetlerin Eğitim içermesi durumunda, bu Madde 8'in hükümleri uygulanacaktır.

8.2. Eğitim Fiorent tarafından belirlenen bir yerde gerçekleşmediği sürece, Müşteri uygun bir alanın bulunmasını ve Eğitim için uygun tesislerin bulunmasını sağlayacaktır.

8.3. Müşteri, Fiorent tarafından sağlanan bilgileri kullanarak, katılımcıların bilgi ve uzmanlık düzeylerinin ilgili Eğitim kursuna uygun olup olmadığını kendisi kontrol etmelidir.

8.4. Müşteri için özel olarak bir Eğitim kursu geliştirilmediği sürece, Fiorent Eğitimin yerini değiştirme veya Eğitim kurslarını birleştirme veya birleştirme hakkını saklı tutar.

8.5. Eğitim kursunun iptali veya katılımcıların yokluğu, hiçbir koşulda Fiorent’in Eğitim için kararlaştırılan tutarı iade etme yükümlülüğü ile sonuçlanmayacaktır.

8.6. Taraflar aksini kabul etmedikçe, eğitim Materyalleri Eğitime dahil değildir.

9. Müşteri Verileri

9.1. Tüm Müşteri Verileri Müşterinin mülkiyetinde kalacaktır. Fiorent, herhangi bir Müşteri Verisi ile ilgili olarak herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmayacaktır.

9.2. Müşteri, Fiorent'e, Hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde, Sözleşme süresince Müşteri Verilerini kullanmak için devredilemez ve Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde alt lisanslanabilir bir lisans sağlar.

9.3. Fiorent, önceki alt bölümde belirtilen lisansa ek olarak, Müşteri Verileri kullanılarak oluşturulan tüm analizleri, raporları ve sonuçları, anonimleştirilmiş veya toplu biçimde, hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi kendi amaçları için kullanmak için geri alınamaz ve sınırsız bir lisans alacaktır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği gibi ilgili tüm mevzuata uyulması şartıyla.

9.4. Fiorent, Hizmetleri kötüye kullanıma, kötüye kullanıma ve Müşteri Verilerine yetkisiz erişime karşı korumak için makul çabayı gösterecektir.

9.5. Müşteri , Müşteri verilerinin hizmetere sunulmasının veya sağlanmasının yasal olduğunu ve bu tür verilerin sözleşmeye uygun olarak işlenmesinin yürürlükleki gizlilik yasalarına ve düzenlemelerine aykırı olmadığını beyan ve garanti eder.

9.6. Sözleşmenin feshi üzerine Fiorent, tüm Müşteri Verilerini silme veya yok etme hakkına sahip olacaktır. Fiorent, Müşterinin talebi üzerine Müşteri Verilerinin dışa aktarılmasına yardımcı olabilir. Ancak Müşteri, Sözleşmenin feshedilme tarihinden sonra saklamak istediği Müşteri Verilerinin yedeğini almaktan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

10. Danışmanlık

10.1. Fiorent'in Sözleşme kapsamında danışmanlık Hizmetleri kapsamında tedarik ettiği Malzemelerle ilgili olarak (bundan böyle: “Danışmanlık Malzemeleri” olarak anılacaktır), Müşteri yalnızca Sözleşme kapsamından kaynaklanan veya daha sonra verilmiş olan münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisanslanamaz hakları edinecektir.

10.2. Danışmanlık Materyalleri, aksi kararlaştırılmadıkça, Müşteri tarafından yalnızca kendi kullanımı ve belirtilen amaç için kullanılacaktır. Daha spesifik olarak, Müşteri, Fiorent tarafından hazırlanan Danışmanlık Materyallerini yalnızca Sözleşmede belirtilen amaçlar için kullanacaktır. Bu hükmün ihlali durumunda, Fiorent, Danışmanlık Materyallerinin ilgili kullanımı için Fiorent tarafından uygulanan standart ücret üzerinden Müşteri tarafından izinsiz kullanım için yüzde elli (%50) ek ücret talep etme hakkına sahip olacaktır. Fiorent’in (ek) tazminat talep etme hakkına zarar verir. Ayrıca, bu durumda Fiorent, Danışmanlık Materyallerini kullanma lisansını iptal etme hakkına sahip olacaktır.

10.3. Fiorent, sağlanan Hizmetin standart bir parçasıysa veya Taraflar bunu yazılı olarak kabul etmişse, raporlardan, veri özetlerinden veya kayıtlardan oluşan Danışmanlık Materyalleri sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen raporların, veri incelemelerinin veya kayıtların şekli ve sıklığı Sözleşmede belirtilecektir. Fiorent, bu Sözleşme kapsamında sağlanan bu tür (bilgisayarlı veya otomatik) Danışmanlık Materyallerinin tamamen hatasız olacağını garanti edemez.

11. Ek Çalışma

11.1. Müşteri, Fiorent’in herhangi bir zamanda Sözleşmenin dışında kalan Ek Özelliklerle ilgili olmayan işleri (bundan böyle: " Ek İş " olarak anılacaktır) gerçekleştirmesini talep edebilir. Fiorent bu tür taleplere uymakla yükümlü değildir. Böyle bir talep olması durumunda, Fiorent Müşteri'ye ilişkin (tahmini) maliyetleri önceden Müşteri'ye bildirecek ve Ek Çalışmayı ancak Müşteri'nin onayından sonra gerçekleştirecektir.

11.2. Fiorent'in Hizmetlerin sağlanması için makul olarak gerekli olduğunu gösterebileceği Ek Çalışmalar için veya bu tür bir gerekliliğin Müşteri'nin talimatlarından makul ölçüde uygun olması durumunda, Fiorent onay gerektirmez. Bu Ek Çalışmalar, Fiorent'in olağan saatlik ücretleri üzerinden sonraki bir maliyet esasına göre gerçekleştirilecektir. Oluşan diğer masraflar da Müşteriden tahsil edilebilir.

11.3. Fiorent, Ek Çalışma gerçekleştirirken, Müşteri'den her zaman üzerinde anlaşılan oranları veya bunların olmaması durumunda olağan ücretlerini talep edecektir. 

11.4. Fiorent'in Ek Çalışma talebini reddetmesi, hiçbir durumda Sözleşmenin veya Hizmet Planlarının feshi veya feshi için gerekçe teşkil etmeyecektir.

12. Fikri Mülkiyet Hakları 

12.1. Hizmetler ve Platform ile ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları ve Sözleşme kapsamında Fiorent tarafından geliştirilen ve/veya kullanıma sunulan tüm Materyaller ve Ek Özellikler, Fiorent’e veya lisans verenlerine aittir. Müşteriye, bu Madde 12'de açıklanan veya Sözleşme'den kaynaklanan yukarıda belirtilenlere ilişkin kullanım hakları verilecektir.

12.2. Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece, Müşteri, Platform'u, Ek Özellikleri ve Fiorent tarafından sağlanan diğer Materyalleri Sözleşmenin süresi boyunca ve Sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmak için münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisanslanamaz bir hak kazanacaktır.

12.3. Müşteri, Sözleşme kapsamında Fiorent tarafından geliştirilen ve / veya kullanıma sunulan Platformda, Ek Özelliklerde veya herhangi bir Materyalde değişiklik yapma hakkına sahip değildir ve zorunlu yasaların izin verdiği durumlar dışında kaynak kodun bir kopyasına sahip değildir. Müşterinin kaynak kodunu tersine mühendislik, kaynak kod çözme veya başka yollarla almasına izin verilmez.

12.4. Fiorent,  Platformu, Ek Özellikleri ve Materyallerini korumak için (teknik) önlemler alabilir. Fiorent bu tür güvenlik önlemlerini almışsa, Müşterinin bu tür güvenlik önlemlerinden kaçınmasına veya bunları kaldırmasına izin verilmez.

12.5. Müşteri, Fikri Mülkiyet Haklarının herhangi bir tanımını kaldıramaz veya değiştiremez veya Fiorent'in Materyallerinden gizli bir niteliği belirten herhangi bir işareti kaldıramaz.

12.6. Müşteri, Fiorent'e Müşterinin Fiorent müşterisi olduğunu kamuya açıklama yetkisi verir ve Fiorent, Web Sitesi ve basın bültenleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir tanıtım materyalinde Müşterinin adını ve logosunu kullanabilir.

13. Kullanım ve Kötüye Kullanım

13.1. Hizmetlerin, bu Hüküm ve Koşulları veya geçerli yasa ve yönetmelikleri ihlal edecek şekilde kullanılması yasaktır. Ayrıca, Hizmetlerin Fiorent’e veya herhangi bir üçüncü şahsa engel veya kayıp ve/veya zarar verebilecek şekilde kullanılmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

13.2. Fiorent, Platform üzerinde aracılık rolü üstlenir ve Müşteriler tarafından Platform aracılığıyla kullanıma sunulan bilgi ve Materyallerden sorumlu değildir. Müşteri, Fiorent’in Müşteriler tarafından saklanan veya kullanıma sunulan herhangi bir bilgi veya Malzemeyi denetlemediğini veya önceden görüntülemediğini kabul ve beyan eder.

13.3. Platformu kullanmak açıkça yasaktır (yasal olarak izin verilmiş olsa bile):

a. kötü amaçlı yazılımları veya diğer zararlı yazılımları kasıtlı olarak dağıtmak;

b. Fikri Mülkiyet Haklarını veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal eden bilgi veya Materyalleri saklamak veya kullanıma sunmak;

c. yasa dışı davranışlarda bulunma, yasa dışı faaliyetlerde bulunma veya fiziksel zarar veya yaralanmayı teşvik etme hakkında talimat veya bilgi sağlamak veya sağlamak;

d. Tehdit edici, iftira niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, yanıltıcı, saldırgan veya herhangi bir şekilde yasa dışı olan Materyalleri depolamak veya kullanıma sunmak;

e. Platformun diğer kullanıcıları için engel oluşturabilecek veya Fiorent veya üçüncü şahısların sistemlerine ve ağlarına zarar verebilecek ve/veya engelleyebilecek herhangi bir şekilde.

13.4. Fiorent, Müşterinin bu Madde 13'ü veya yürürlükteki yasa ve yönetmelikleri ihlal ettiğini tespit ederse veya bu konuda şikayette bulunursa, Fiorent ihlali sona erdirmek için önlemler alabilir. Bu önlemler, Platforma erişimin askıya alınmasını veya sonlandırılmasını veya Sözleşmenin feshedilmesini içerebilir.

13.5. Fiorent’in görüşüne göre, Fiorent’in veya üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerinin veya ağının çalışması ve/veya İnternet üzerinden hizmetlerin sağlanması, özellikle aşırı miktarda veri iletiminin bir sonucu olarak engellenir, bozulur veya başka bir şekilde risk altındaysa sızdırılmış kişisel veriler veya virüs faaliyetleri, kötü amaçlı yazılımlar ve benzeri zararlı yazılımlar için Fiorent, bu tür riskleri önlemek veya önlemek için makul olarak gerekli gördüğü her türlü önlemi almaya yetkilidir. Bu önlemler, Hizmetlerin askıya alınmasını ve Sözleşmenin feshedilmesini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

13.6. Fiorent, Müşteri'nin veya ilgili son kullanıcının adını, adresini ve diğer tanımlayıcı verilerini, geçerli yasal ve/veya hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydıyla, Müşteri'nin haklarını ihlal ettiğinden şikayet eden üçüncü bir tarafa ifşa etme hakkına sahiptir.

13.7. Fiorent, ceza gerektiren suçlar olarak cezalandırılabilecek her türlü eylemi bildirme hakkına sahip olacaktır. Bunu yaparken, Fiorent, Müşteri ve ilgili üçüncü taraflar hakkında ilgili Materyalleri ve ilgili tüm bilgileri yetkili makamlara sağlayabilir ve bu makamların bir soruşturma kapsamında Fiorent'ten yapmasını talep ettiği diğer tüm işlemleri yapabilir.

13.8. Müşteri, Hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak Fiorent tarafından verilen tüm makul talimatlara uyacaktır.

13.9. Fiorent, Müşterinin bu Madde 13'ü ihlal etmesi sonucu meydana gelen her türlü kayıp ve/veya hasarı Müşteriden geri alabilir. Müşteri, Fiorent'i tazmin edecek ve Fiorent'i bu Madde 13'ün ihlalinden kaynaklanan kayıp ve/ veya hasarla ilgili tüm üçüncü taraf taleplerine karşı zararsız tutacaktır.

14. Fiyatlandırma

14.1. Aksi özel olarak belirtilmediği sürece, Fiorent tarafından belirtilen tüm fiyatlar ve ücretler KDV ve diğer devlet harçlarından muaftır.

14.2. Bir fiyat veya ücret, Müşteri tarafından sağlanan bilgilere dayanıyorsa ve bu bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkarsa, Fiorent, Sözleşmenin halihazırda yapılmış olması durumunda bile fiyatları veya ücretleri buna göre ayarlama hakkına sahiptir.

14.3. Fiorent, fiyatlarını ve ücretlerini istediği zaman artırma hakkına sahiptir. Fiorent bu tür değişiklikleri Müşteri'ye en az iki (2) ay önceden bildirecektir. Yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hizmetleri kullanmaya değiştirilmiş fiyatlandırma veya ücretleri kabul etmiş sayılır.

15. Ödeme

15.1. Platform'un Müşteri tarafından kullanımı, Hizmet Planına ve ilgili Fiyat Tekliflerinde belirtildiği gibi Taraflar arasında kararlaştırılan Ek Özelliklere bağlı olarak aylık veya yıllık abonelik ücretine tabi olabilir.

15.2. Ek Özelliklerin kullanımı ve bunlara erişimin yanı sıra Uygulama veya Eğitim ile ilgili Hizmetlerin sağlanması, yukarıdakilere ek olarak, ilgili Tekliflerde belirtildiği gibi bir kerelik ücrete tabi olabilir.

15.3. Varsa, Hizmetler için ödenmesi gereken tüm tutarlar dijital olarak faturalandırılabilir ve önceden ödenebilir. Tüm tutarlar, fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ödenmelidir.

15.5.  Müşterinin iflas ettiğini beyan etmesi, ödemenin askıya alınması için başvuruda bulunması, varlıklarının tamamının veya bir kısmının eklenmesi veya tasfiye edilmesi durumunda ödeme talebi derhal vadesi gelir ve ödenir.

15.6.Hiçbir koşulda Müşterinin, Fiorent ile ilgili gerekçeleri ne olursa olsun sahip olabileceği bir hak talebiyle Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesine izin verilmez.

15.7. Fiorent tarafından, örneğin elektrik, yazılım lisansları veya veri merkezi hizmetleri tedarikçilerinin fiyatları artarsa, bu durum Müşterinin Sözleşmeyi feshetme imkanı yaratmadan, fiyatlar derhal geçerli olmak üzere artırılabilir.

15.8. Fiorent, geçerli fiyatlarını veya ücretlerini düşürmek isterse, Fiorent, Müşterinin Sözleşmeyi feshetme imkanı yaratmadan bunu derhal yapma hakkına sahiptir.

16. Gizlilik ve Veri Koruma

16.1. Sözleşmenin yerine getirilmesi, Fiorent tarafından Müşteri adına kişisel verilerin işlenmesini gerektirebilir. Kişisel verilerin işlenmesi halinde Taraflar, bu tür kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliğine ilişkin sözleşmelerin düzenlendiği Ek 1'de ekli olarak yer alan veri işleme ile ilgili şartları kabul ederler.

17. Kullanılabilirlik ve Yedekleme

17.1. Fiorent, Hizmetlerin sürekli kullanılabilirliğini sağlamak için tüm makul çabayı gösterecektir, ancak kesintisiz kullanılabilirliği garanti edemez.

17.2. Fiorent her gün bir kez tüm Müşteri Verilerinin yedeğini alacaktır. Bu yedeklemeler, Fiorent tarafındaki teknik arızalar veya aksaklıklar için bir önlem olarak yapılır. Fiorent bir yedekleme hizmeti sağlamaz ve belirli Müşteri Verilerini veya Müşterinin isteği üzerine (örneğin Müşteri belirli Müşteri Verilerini yanlışlıkla sildiğinde) geri yüklemek için tutulmaz. Fiorent yine de böyle bir talebi yerine getirmeye karar verirse, Müşteriden tüm makul masrafları karşılayabilir.

18. Bakım

18.1. Fiorent zaman zaman Platform üzerinde bakım yapabilir ve Platformda güncellemeler veya yükseltmeler şeklinde değişiklikler yapabilir. Bu tür güncellemeler veya yükseltmeler, Platformun işlevselliğinde bir değişikliğe neden olabilir. Müşterinin önerileri kabul edilir, ancak hangi değişikliklerin yapılacağını Fiorent belirler.

18.2. Bakımla ilgili faaliyetlerin performansı, Platformun kullanılabilirliğinde kesintilere neden olabilir. Fiorent’in bu tür kesintilerle sonuçlanan bakımla ilgili belirli faaliyetleri öngörebilmesi durumunda, faaliyetlerin yoğun saatlerde değil, bunun yerine Hizmetlere erişim talebinin en düşük olduğu zamanlarda gerçekleşmesini sağlamak için makul çabayı gösterecektir. .

18.3. Fiorent, Müşteriye bakımla ilgili tüm planlı faaliyetleri - e-posta veya Platform aracılığıyla - en az iki (2) gün önceden bildirmek için makul çabayı gösterecektir. Acil bakım, Müşteriye önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir.

18.4. Platformda güncellemeler veya yükseltmeler Fiorent tarafından belirlenecek zamanlarda gerçekleştirilir. Müşteri, bir güncelleme veya yükseltme gerçekleştirildikten sonra Platform'un daha eski bir sürümünü kullanamayacaktır. Müşteri, Fiorent tarafından duyurulan ancak gerçekleştirilmeyen bir güncelleme veya yükseltmeye ilişkin herhangi bir hak veya iddiaya sahip olmayacaktır.

19. Destek

19.1. Platform ve Hizmetlerin uygulanması, sorun giderme ve genel kullanımına ilişkin belgeler Web Sitesi aracılığıyla sağlanır.

19.2. Fiorent, çevrimiçi belgelere ek olarak, bir yardım masası kullanarak Müşteriye destek sağlar. Yardım masasına Web Sitesi aracılığıyla ulaşılabilir.

19.3. Fiorent, Müşterilerin yardım masasına başvurmadan önce çevrimiçi belgelere başvuracaklarını varsayacaktır. Fiorent yardım masası, Müşterinin soru veya sorununun dokümantasyona danışılarak cevaplanması veya çözülmesi durumunda Müşteriye dokümantasyonu geri gönderebilir.

19.4. Fiorent, her destek talebine mümkün olan en kısa sürede yanıt vermek için makul çabayı gösterecektir. Ancak bu yanıt süreleri, söz konusu sorunun veya sorunun niteliğine ve karmaşıklığına bağlı olduğundan, yardım masası tarafından belirli bir süre içinde bir yanıt veya çözüm sağlanacağını garanti edemez.

19.5. Fiorent, kendi takdirine bağlı olarak, Müşterinin yardım masasını kötüye kullandığını tespit ederse – örneğin yardım masası personeline kötü davranarak veya önceki paragrafta açıklanan işbirliğini tekrar tekrar reddederek veya ihmal ederek – Fiorent, Müşteriye yardım masası desteğinin sağlanmasını derhal durdurma hakkına sahip olacaktır. Fiorent bu haktan yararlanmayı seçerse, Müşteri'ye bu kararı makul bir süre içinde yazılı olarak bildirecektir.

20. Gizlilik

20.1. Taraflar gizli (i) Taraflar, birbirlerine önce sağlarlar, sonra bu Anlaşmanın uygulanması sırasında veya bu Bilgi eğer alıcı Taraf biliyorsa ya da makul bu bilgiler gizli amaçlı olduğunu varsayalım gerektiği gibi, gizli veya işaretlenmiş (ıı) bilgiler arasındaki ilişkinin bu Anlaşmanın içeriğini, doğayı ve içerik olarak tedavisinde kullanılır. Taraflar ayrıca bu yükümlülüğü çalışanlarına ve Sözleşmenin yerine getirilmesi için kendileri tarafından görevlendirilen üçüncü taraflara da yüklemektedir.

20.2. Bu Madde 20, aşağıdakilere sahip herhangi bir bilgi için geçerli olmayacaktır:

a. Alıcı Tarafın Sözleşme'yi ihlal eden bir ifşasının sonucu dışında genel olarak kamuya açık hale gelirse veya kamuya açık hale gelirse;

b. ifşa eden Taraf tarafından veya adına ifşa edilmeden önce alan Tarafın mülkiyetindeyse;

c. Bilgiyi alan Tarafa, bu tür bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olmayan, açıklayan Taraf dışındaki bir kaynaktan gizli olmayan bir şekilde erişilebilir hale gelirse; veya

d. alan Taraf tarafından bağımsız olarak geliştirilir.

20.3. Alıcı Taraf yasal Anlaşma uyarınca sağlanan herhangi bir gizli bilgiyi ifşa etmek zorunda olması durumunda, eylemi gerçekleştiren Taraf, ifşa eden Tarafa derhal yazılı bildirimde bulunarak, ifşa eden Tarafın koruyucu bir karar veya başka bir uygun çözüm araması ve/veya feragat etmesi için Sözleşmenin gizlilik hükümlerine uygunluk sağlamasını talep eder.

20.4. Herhangi bir nedenle Sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra, her bir alıcı Taraf, sahip olduğu gizli bilgileri içeren veya temsil eden herhangi bir biçimdeki herhangi bir materyalin tüm orijinallerini ve kopyalarını ifşa eden Taraflardan her birine teslim edecek veya talebi üzerine bunları imha edecektir.

21. Sorumluluk

21.1.  Fiorent'in Sözleşmenin yerine getirilmemesinden, hukuka aykırı bir eylemden veya başka bir şekilde meydana gelen kayıp ve / veya zararlardan sorumluluğu, Müşterinin Fiorent'e, zarara neden olan olaydan önceki iki (2) ay boyunca Sözleşme kapsamında ödediği tutarla (KDV hariç) sınırlıdır.

21.2. Fiorent, Müşteri'ye karşı yalnızca Sözleşme'nin ifasında atfedilebilir bir kusurdan kaynaklanan doğrudan zararlardan sorumlu olabilir. Dolaylı zararlardan Fiorent'in sorumluluğu hariçtir. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, dolaylı zararlar arasında tasarruf kaybı, veri kaybı, kar kaybı, itibarın zedelenmesi ve iş kesintisinden kaynaklanan hasar yer alır.

21.3. Fiorent'in Sözleşmeyi yerine getirememesine ilişkin sorumluluğu, ancak Müşteri Fiorent'e temerrüdü derhal ve uygun şekilde yazılı olarak bildirmesi, Fiorent'e temerrüdü düzeltmesi için makul bir süre vermesi ve Fiorent'in bu süreden sonra bile yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam etmesi durumunda ortaya çıkar. Varsayılan bildirim, Fiorent'in yeterli yanıt verebilmesi için ihlalin mümkün olduğunca ayrıntılı bir açıklamasını içermelidir.

21.4. Bu Madde 21'in önceki paragraflarında atıfta bulunulan sorumluluk sınırlaması, zararın Fiorent yönetiminin kasıtlı veya kasıtlı pervasızlığından kaynaklanması durumunda ve ölçüde sona erecektir.

21.5. Herhangi bir tazminat hakkı, Müşterinin keşfinden sonraki 30 gün içinde hasarı Fiorent'e yazılı olarak bildirmesi koşuluna tabidir.

21.6. Müşteri açıkça kabul eder ve hiçbir Hizmet Planı Anlaşma için geçerli iken sağlanan herhangi bir Hizmeti Deneme Planları kapsamında sağlanan Hizmetleri gibi Hizmetler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu sürece” esasına dayanarak verilmiştir bunu kabul eder taammüden suistimal ya da Fiorent yönetiminin kasıtlı dikkatsizlik nedeniyle sürece ve bu Fiorent bu durumda Müşterinin Hizmetleri kullanımından kaynaklanan zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

22. Mücbir Sebep

22.1. Mücbir sebepler nedeniyle ifanın engellenmesi halinde Fiorent, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü ifa etmekle yükümlü tutulamaz. Fiorent, mücbir sebeplerden kaynaklanan herhangi bir kayıp ve/veya hasardan sorumlu değildir.

22.2. . Mücbir sebep herhangi bir olay yaşanan elektrik kesintileri D(DOS) saldırıları) da dahil olmak üzere, İnternet arızaları, telekomünikasyon altyapı arızaları, ağ saldırıları(bu durumda malzeme Fiorent gerçekleştirmek için etkin veya tedarikçileri tarafından gerçekleştirmesini engelledi, nedeni ne olursa olsun (örneğin, yangın, sel ve herhangi bir durumda kötü amaçlı yazılım veya diğer zararlı yazılım saldırılarına, sivil kargaşa, doğal afet, terör, seferberlik, savaş, İthalat Ve İhracat engelleri, grev, durgunluk var kabul edilir.

22.3. Bir mücbir sebep durumunun doksan (90) günden fazla sürmesi halinde, her iki Taraf da Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere yazılı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda Fiorent tarafından mücbir sebep halinin ortaya çıkmasından önce ve mücbir sebep hali sırasında teslim edilen Hizmetler, orantılı olarak ödenecektir.

23. Değişiklikler

23.1. Fiorent, değişikliklerin önemli olmaması veya yürürlükteki emredici yasanın gerektirmesi durumunda bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebilir.

23.2. Fiorent, bu Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir değişiklik veya ilaveyi, yürürlüğe girmeden en az otuz (30) gün önce yazılı olarak Müşteriye bildirerek Müşterinin bunları not almasını sağlayacaktır.

23.3. Müşteri, 22.1. Maddenin kapsamı dışında kalan bir değişikliği veya ilaveyi kabul etmek istemiyorsa, Sözleşmeyi yürürlüğe girdiği tarihe kadar feshetmek üzere bildirimde bulunabilir. Hizmetlerin yürürlük tarihinden sonra kullanılması, değiştirilen veya eklenen Hüküm ve Koşulların kabulü olarak kabul edilecektir.

24. Çeşitli

24.1. Taraflar arasında Sözleşme ile bağlantılı veya Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir ihtilaf, Fiorent'in kayıtlı ofisinin bulunduğu bölgedeki Hollanda'daki yetkili mahkemeye sunulacaktır.

24.2. Sözleşmenin “yazılı” veya “yazılı olarak” ifade ettiği durumlarda, gönderenin kimliğinin ve içeriğin bütünlüğünün yeterince kurulabilmesi koşuluyla e-posta iletişimi de buna dahildir.

24.3. Müşteri aksini kanıtlamadıkça, Fiorent tarafından kaydedilen herhangi bir bilgi iletişiminin versiyonu gerçek olarak kabul edilecektir.

24.4. Müşterinin genel hüküm ve koşulları, Sözleşmenin bir parçasını oluşturmayacaktır.

24.5. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalara aykırı olduğu veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu hüküm, ilgili hükmün amaçlanan anlamı gözetilerek, geçerli yasaya uygun olduğu ölçüde değiştirilecektir.

24.6. Müşteri, Fiorent’in açık rızası olmadan bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devretme yetkisine sahip olmayacaktır. Fiorent, bu Sözleşmeyi ve bu Sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülüklerini, bu Sözleşmenin tabi olduğu ticari faaliyetleri devralan üçüncü bir tarafa devretme yetkisine sahip olacaktır.

Ek 1 | Veri İşleme Sözleşmesi

Bu Veri İşleme Sözleşmesi (bundan böyle: “ DPA ” olarak anılacaktır), Fiorent (bundan böyle: “İşlemci” olarak anılacaktır) ile Müşteri (bundan böyle: “Denetleyici” olarak anılacaktır) arasında Hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak akdedilen Sözleşmenin ayrılmaz ve ayrılmaz bir parçasını oluşturur;

Bundan böyle birlikte " Taraflar " ve ayrı ayrı " Taraf " olarak anılacaktır ; dikkate alınarak:

 • Denetleyici, çeşitli kişilerin (bundan böyle: “ Veri Konuları ” olarak anılacaktır) kişisel verilerine erişebilir ;

 • Denetleyici, İşleyicinin Sözleşmeye uygun olarak belirli işleme türlerini gerçekleştirmesini ister;

 • Bu DPA'daki taraflar, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde (bundan böyle: “ GDPR ” olarak anılacaktır) açıklanan tanımların anlamını ;

 • Sözleşmenin yürütülmesi sırasında, İşleyici, Denetleyicinin emriyle GDPR'nin 4.1. maddesi anlamında kişisel verileri işleyebilir;

 • Denetleyici, GDPR'nin 4.7 maddesi anlamında bir denetleyici olarak kabul edilir;

 • İşlemci, GDPR'nin 4.8 maddesi anlamında bir işlemci olarak kabul edilir;

 • GDPR, Denetleyiciye, gerçekleştirilecek işlemeyle ilgili teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleriyle ilgili olarak İşlemcinin yeterli garantiler vermesini sağlama yükümlülüğü getirir;

 • ek olarak, GDPR, Denetleyiciye bu önlemlere uyulmasını sağlamak için bir yükümlülük getirir; Taraflar, GDPR'nin 28.3 maddesinin gerekliliklerine uygun olarak bu DPA aracılığıyla haklarını ve yükümlülüklerini yazılı olarak belirlemek isterler.

1.İşlemenin amacı

1.1. İşlemci, bu Veri İşleme Sözleşmesinin şartları uyarınca kişisel verileri Denetleyici adına işlemeyi kabul eder. İşleme, yalnızca Sözleşmenin amacı ve bununla uyumlu olan veya müştereken belirlenen tüm amaçlar için yapılır. Ayrıca, işlem yasal bir yükümlülük temelinde yapılabilir.

1.2. İşleme, bu Veri İşleme Sözleşmesinin Ek A'sında belirtilen kişisel veri kategorileri ve Veri Konuları ile ilgili olarak Denetleyici tarafından belirlenen amaçları dikkate alır.

2. İşlemci yükümlülükleri

2.1. İşlemci, kişisel verileri yalnızca bu Veri İşleme Sözleşmesinin 1. maddesinde belirtilen amaçlar için işleyecektir.

2.2. 1. maddede atıfta bulunulan işleme operasyonları ile ilgili olarak, İşlemci GDPR'ye uyacaktır.

2.3. İşlemci, Denetleyicinin bir talimatının kişisel verilerin işlenmesine ilişkin geçerli mevzuatı ihlal edeceği veya başka bir şekilde makul olmadığı kanaatindeyse, Denetleyiciyi bilgilendirecektir.

2.4. İşleyici, kontrolü dahilinde olduğu sürece ve gerekli olduğu sürece, Kontrolörün GDPR kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için Kontrolöre yardım sağlayacaktır. Bu, GDPR'nin 32 ila 36. Maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yardım sağlanmasıyla ilgilidir.

2.5. İşleyicinin bu Veri İşleme Sözleşmesi kapsamındaki tüm yükümlülükleri, çalışanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İşleyicinin denetimi altında kişisel verileri işleyen tüm kişiler için eşit olarak geçerli olacaktır.

3. Gizlilik yükümlülükleri

3.1. İşlemci, Kontrolör tarafından sağlanan kişisel verilerin gizliliğini koruyacaktır. İşleyici, kişisel verileri işlemeye yetkili kişilerin, işlediği kişisel verilerin gizliliğini sözleşmeye bağlı olarak korumakla yükümlü olmasını sağlar.

3.2. Gizlilik yükümlülüğü, Denetleyicinin bilgileri üçüncü taraflara sağlamak için açık izin vermiş olması, İşleyiciye yapılan görevlendirmenin niteliği dikkate alınarak üçüncü taraflara verilmesi makul ölçüde gerekli olması veya hükmün yasal olarak gerekli olması durumunda geçerli olmayacaktır.

4. Bildirim ve iletişim

4.1. GDPR'nin 4. Maddesinin 12. fıkrasında (bundan böyle: “Kişisel Veri İhlali” olarak anılacaktır) belirtildiği üzere herhangi bir kişisel veri ihlalinin yetkili denetim otoritesine bildirilmesinden ve Kişisel Veri İhlali ile ilgili Veri Konularına olası iletişimden kontrolör her zaman sorumludur.

4.2. Denetleyicinin bu yasal gereksinime uymasını sağlamak için İşlemci, Denetleyiciye gecikmeden ve her halükarda Kişisel Veri İhlali tespit edildikten sonra en fazla 48 saat içinde bildirimde bulunacaktır. İşlemci, Kişisel Veri İhlalinin sonuçlarını sınırlamak ve daha ileri ve gelecekteki Kişisel Veri İhlallerini önlemek için makul önlemler alacaktır.

4.3. Bir önceki madde kapsamında her zaman, ancak yalnızca fiili Kişisel Veri İhlalleri için bir bildirim yapılacaktır.

4.4. Gerekli ve makul olması halinde, İşlemci, Kişisel Veri İhlali (hakkında yeni gelişmeler) ile ilgili olarak talebin makullüğünü, işlemenin niteliğini ve kendisine sunulan bilgileri dikkate alarak Kontrolöre yardım sağlayacaktır.

4.5. Kontrolöre yapılan bildirim, o anda bilindiği kadarıyla en azından aşağıdakileri içerecektir:

a. Kişisel Veri İhlalinin niteliği;

b. Kişisel Veri İhlalinin (olası) sonuçları;

c. ilgili kişisel veri kategorileri;

d. kişisel verilerin korunması için hangi güvenlik önlemlerinin alındığı ve alındığı;

e. Kişisel Veri İhlalini ele almak ve gelecekte Kişisel Veri Sahibi kategorilerini önlemek için alınan veya alınması önerilen önlemler;

f. ilgili Veri Sahiplerinin kategorileri;

g. ilgili Veri Sahiplerinin yaklaşık sayısı; ve

h. gerektiğinde, bildirimi ele almak için farklı iletişim bilgileri.

5. Veri Sahiplerinin Hakları

5.1. Bir Veri Sahibinin GDPR (Madde 15-22) kapsamındaki yasal haklarını İşleyiciye kullanmak için bir talepte bulunması durumunda, İşleyici bu talebi, talebin alınmasından sonraki en fazla üç iş günü içinde Kontrolöre iletecektir. İşlemci, bu tür bir talebin iletildiğini Veri Konusuna bildirebilir. Denetleyici daha sonra isteği bağımsız olarak işleme koyacaktır.

5.2. Bir Veri Sahibinin, Denetleyiciye yasal haklarını kullanmak için bir talepte bulunması durumunda, İşlemci, Denetleyicinin gerektirmesi halinde, mümkün ve makul olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

6. Güvenlik önlemleri

6.1. İ İşlemci dahil işleme işlemleri güvenli, kayıp veya kazara veya yasa dışı imha iletilen kişisel veri veya erişim, kayıp, değiştirme, izinsiz ifşa edilmesi, saklı veya başka şekilde işlenmiş karşı (özellikle) hukuka aykırı olarak işlenmesi, herhangi bir biçimde karşı uygun teknik ve idari tedbirlerin uygulanması için uygun önlemleri alacaktır.

6.2. İ. İşlemci, gerçek kişilerin hak ve özgürlükleri için değişen olasılık ve ciddiyet riski yanında, en son teknolojiyi, uygulama maliyetlerini ve işlemenin niteliğini, kapsamını, bağlamını ve amaçlarını dikkate alarak riske uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak için en iyi çabayı gösterecektir.

6.3. Denetleyici, kişisel verileri yalnızca gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamışsa işlenmek üzere İşlemciye sağlayacaktır.

7. Denetim

7.1. Denetleyici, Gizlilik yükümlülüklerine bağlı bağımsız bir üçüncü taraf tarafından gerçekleştirilen bir denetim yoluyla, bu Veri İşleme Sözleşmesi kapsamındaki tüm noktaların İşleyici tarafından uygunluğunu doğrulama hakkına sahiptir. Denetim, yalnızca İşleyiciye yazılı olarak iletilen bu Veri İşleme Sözleşmesinin ihlaline ilişkin makul ve haklı bir şüphe olması durumunda gerçekleştirilebilir ve yılda bir kez yapılabilir.

7.2. Geçtiğimiz yıl bağımsız bir üçüncü taraf denetim gerçekleştirmişse, İşlemci, yalnızca İşlemcinin bu Veri İşleme Sözleşmesindeki yükümlülüklerinin uygunluğunun aynı yıl içinde doğrulanması isteniyorsa, o yılın denetim raporunun ilgili bölümlerine erişim izni vererek yükümlülüğünü yerine getirebilir.

7.3. İşleyici ve Kontrolör, denetimin tarihini, saatini ve kapsamını birlikte belirler.

7.4. İşlemci, denetime tam işbirliğini verecek ve sistem günlükleri gibi destekleyici veriler de dahil olmak üzere tüm çalışanları ve makul ölçüde ilgili tüm bilgileri kullanıma sunacaktır.

7.5. Denetim bulguları Taraflarca ortak istişare ile değerlendirilir ve Taraflarca veya müştereken uygulanabilir veya uygulanmayabilir.

7.6. Denetimin, İşleyicinin bu Veri İşleme Sözleşmesine uygunluğunda doğrudan İşleyiciye atfedilebilecek tutarsızlıklar ortaya çıkarması durumunda, denetimin masrafları İşleyici tarafından karşılanacaktır. Diğer tüm durumlarda, denetim masrafları Kontrolör tarafından karşılanacaktır.

7.7. Denetim ve sonuçları Kontrolör tarafından gizli tutulacaktır.

8. Alt işlemcilerin katılımı

8.1. Denetleyici, İşleyiciye, alt işlemcileri bu Veri İşleme Sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasına dahil etmesi için yetki verir.

8.4 Denetleyici, İşlemcinin bildirimi göndermesinden sonraki iki hafta içinde belirli bir yeni veya alt işlemcinin değiştirilmesine makul gerekçelerle yazılı olarak itiraz etme hakkına sahiptir. Kontrolör bir itirazda bulunursa, Taraflar bir çözüme ulaşmak için istişarede bulunacaklardır.

8.5. İşlemci, bu Veri İşleme Sözleşmesinde Denetleyici ve İşlemci arasında kararlaştırıldığı şekilde, ilgili alt işlemcilere en azından aynı yükümlülükleri getirir.

8.6. İşlemci, bu üçüncü tarafların bu Veri İşleme Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere uymasını ve bu üçüncü tarafların ihlallerinden kaynaklanan herhangi bir zarardan, ihlali kendisi yapmış gibi sorumlu olmasını sağlayacaktır.

9. Kişisel verilerin aktarımı

9.1. İşlemci, kişisel verileri Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içindeki herhangi bir ülkede işleyebilir.

9.2. Ayrıca, o ülkenin kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlaması ve uygun verilerin mevcudiyeti de dahil olmak üzere bu Veri İşleme Sözleşmesi ve GDPR kapsamında kendisine yüklenen diğer yükümlülüklere uyması koşuluyla, İşleyici kişisel verileri AEA dışındaki bir ülkeye aktarabilir. Veri Sahipleri için koruyucular ve uygulanabilir.

10. Sorumluluk

10.1. Taraflar, sorumlulukla ilgili olarak Şartlar ve Koşullarda belirtilen hükümlerin geçerli olduğunu açıkça kabul eder.

11. Süre ve fesih

11.1. Bu Veri İşleme Sözleşmesi, Sözleşmede belirtilen süre boyunca akdedilmiştir.

11.2. Bu Veri İşleme Sözleşmesindeki istisnalar, yalnızca Taraflar arasında yazılı olarak açıkça kararlaştırıldıkları takdirde bağlayıcı olacaktır.

11.3. Mevzuat veya yönetmeliklerdeki değişiklikler değişikliklere neden oluyorsa, bu, Taraflar tarafından ortak istişarelerde değerlendirilecek ve uygulanabilir veya uygulanmayabilir.

11.4. Bu Veri İşleme Sözleşmesi, Sözleşmeyle aynı şekilde değiştirilebilir.

11.5. Veri İşleme Sözleşmesinin feshedilmesi üzerine Fiorent, talebi üzerine ve masrafları Kontrolör tarafından karşılanmak üzere:

a. Mevcut tüm kişisel verileri orijinal formatta Kontrolöre iade etmek; veya

b. Kendisine sunulan tüm kişisel verileri yok eder.

Veri İşleme Sözleşmesine aşağıdaki ekler eklenmiştir:

 • Ek 1A: Kişisel verilerin ve Veri Sahiplerinin özellikleri

Ek 1A | Kişisel verilerin ve Veri Sahiplerinin belirtilmesi

Kişisel veri

İşleyici, Sözleşmenin ifası için Kontrolörün gözetiminde aşağıdaki kişisel veri türlerini işleyecektir:

 • İsim

 • E-posta

 • Telefon

 • Adresler

 • İmzalar

 • Özel alanlarda saklanan her türlü veri

 • Notlarda saklanan her türlü veri

Aşağıdaki Veri Konusu kategorilerinden:

 • Müşteriler

 • Emirler

 • Faturalar

 • Sözleşmeler

 • Alıntılar

 • Çalışanlar

 

Denetleyici, bu Ek 1A'daki kişisel veri ve Veri Sahipleri kategorilerinin tanımının eksiksiz ve doğru olduğunu ve bu beyan ve garantinin ihlalinden doğabilecek tüm kusurlar ve iddialar için İşlemciyi tazmin edeceğini ve sorumlu tutacağını beyan ve garanti eder.

bottom of page